Algemene Voorwaarden Passagiersschepen Van Rederij Leerdam,
hieronder te noemen RL, voor alle Opdrachtgevers, hieronder te noemen Opdrachtgever
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, waarvan deel uitmaken de personen vervoerscondities CBRB/VNPR en de Uniforme Voorwaarden Horeca (hieronder verkort weergegeven).
Reservering: 
Een reservering van of op een van de passagiersschepen is geldig op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft gereserveerd. Bij reservering telefonisch of per internet site, verbindt u zich aan de opdracht conform onze voorwaarden. Bij groepen en touroperators volgt hierna een bevestiging van RL en bij groepen en/of afhuur van een der passagiersschepen tevens een eerste aanbetaling die noodzakelijk is om de reservering te behouden(zie hieronder 1e termijn). Dat wil zeggen dat bij annulering dit bedrag niet zondermeer wordt terugbetaald. Om deze kosten te dekken adviseren wij de Opdrachtgever ten alle tijden een annuleringsvoorziening bij RL of bij uw eigen assurantierelatie af te sluiten. De bevestiging dient altijd getekend retour te worden gezonden aan RL.
Betalingen: 
Na uw boeking ontvangt de Opdrachtgever een bevestiging van RL (*) met daarbij een prijsoverzicht met het geschatte totaalbedrag. Genoemde prijzen zijn inclusief btw, evt drukfouten cq prijswijzigingen voorbehouden en exclusief evt periodieke brandstoftoeslagen bij stijgende brandstofprijzen.
Afhuur:
Bij afhuur van een der passagiersschepen geschiedt de betaling in 2 termijnen:
De 1e termijn is een voorschotnota waarbij de vaarprijs/scheepshuur in rekening wordt gebracht middels een factuur (tenzij anders is afgesproken). Dit bedrag dient binnen 8 dagen te zijn voldaan. Indien niet is voldaan aan de gestelde betalingstermijn, behoudt RL zich het recht voor de reservering als vervallen te beschouwen.
De 2e termijn: binnen 2 weken na de vaart ontvangt de Opdrachtgever de factuur met daarop het resterende bedrag. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Mocht RL door overmacht het evenement niet kunnen verzorgen, dan zullen alle betalingen geretourneerd worden. Desgewenst zal RL indien mogelijk zorgdragen voor een andere locatie of schip. RL is niet verplicht tot enige schadevergoeding over te gaan.
Groepen:
Bij groepsreserveringen geschiedt de betaling in 2 termijnen:
De 1e termijn is een voorschotnota waarbij 10% van het arrangement in rekening wordt gebracht middels een factuur (tenzij anders is afgesproken). Dit bedrag dient binnen 8 dagen te zijn voldaan. Indien niet is voldaan aan de gestelde betalingstermijn, behoudt RL zich het recht voor de reservering als vervallen te beschouwen.
De 2e termijn: Binnen 2 weken na de vaart ontvangt de Opdrachtgever van RL de factuur met daarop het resterende bedrag. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling aan boord door de Opdrachtgever kan alleen indien dit van tevoren is afgesproken. Administratiekosten dienen ook dan betaald te worden.
Touroperators:
Binnen 2 weken na de vaart ontvangt de Opdrachtgever van RL de factuur (tenzij anders is afgesproken). Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.
Annulering: 
Afhuur:
Bij annulering tot 8 weken voor de party wordt de 1e aanbetaling, met als minimum de vaarprijs/scheepshuur in rekening gebracht; Bij annulering tot 4 weken voor de party wordt 75% van de totale reissom in rekening gebracht; Bij annulering binnen 4 weken voor de party wordt 90% van de totale reissom in rekening gebracht.
Groepen en Touroperators:
Bij annulering van de gehele reservering: tot 4 weken voor de reservering zonder kosten, binnen 4 weken voor de reservering tot 48 uur voor vertrek 50% van de reissom. Binnen 48 uur voor de reservering de algehele reissom. Eén en ander echter in overleg.
Aantal personen: 
Afhuur:
Bij reservering geeft de Opdrachtgever een totaal aantal gasten op (inclusief de opdrachtgever en evt entertainers of begeleiders). Kleine wijzigingen (max 10%) mogen tot 2 werkdagen voor de partydatum nog doorgegeven worden. Grotere afwijking in het aantal gasten dient al eerder doorgegeven te worden. Indien het uiteindelijke aantal gasten op de dag minder is dan het doorgegeven aantal personen geldt toch het aantal personen wat het laatst is doorgegeven. Voor de huur van het schip wordt voor dat aantal gasten de staffel berekend. Bij het verschijnen van meer gasten dan het opgegeven aantal, worden deze in rekening gebracht. Echter, het is niet gegarandeerd dat het arrangement (alles wat geboekt is naast de kale afhuurprijs) ook voor die personen aanwezig zal zijn. Dit zal vallen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Binnen 2 dagen voor de partydatum kan het aantal personen alleen nog maar naar boven worden gewijzigd. Het totale aantal mag niet hoger zijn dan het aantal toegestane gasten aan boord van het betreffende schip. 
Groepen en touroperators:
Op basis van het door de Opdrachtgever gereserveerde aantal personen (inclusief de opdrachtgever en evt entertainers of begeleiders) wordt een der schepen geboekt. Tot 2 werkdagen voor de afvaarttijd kan het aantal personen nog schriftelijk of per email worden gewijzigd (max 10%). Grotere afwijking in het aantal gasten dient al eerder doorgegeven te worden. Bij het verschijnen van meer personen dan het opgegeven aantal, worden deze in rekening gebracht. Echter, het is niet gegarandeerd dat het arrangement (alles wat geboekt is naast de kale rondvaartprijs) ook voor die personen aanwezig zal zijn. Dit zal vallen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Indien er bij afvaart minder personen aanwezig zijn dan gereserveerd, zal de prijs voor de kale rondvaart niet in rekening worden gebracht. De prijs voor het arrangement zal echter wel voor deze personen berekend worden. 
Varen/vertrektijd: 
In de bevestiging die de opdrachtgever van RL ontvangt, staat de betreffende inscheep- en afvaarttijd vermeld. Bij afhuur staat tevens de afhuurtijd van het schip vermeld. De gasten, inclusief de Opdrachtgever worden geacht zich hieraan te houden en zich niet eerder dan de inscheeptijd of later dan de tijd van ontscheping aan boord te bevinden (tenzij in overleg van tevoren anders is afgesproken met RL). Bij afhuur vindt de afvaart alleen dan plaats na overleg van de gastvrouw/gastheer met de Opdrachtgever of de door hem/haar aangestelde verantwoordelijke.

Bij groepen/touroperators/individueel: Indien men door onverwachte omstandigheden niet op het betreffende tijdstip aanwezig kan zijn, dient de Opdrachtgever dit per omgaande te melden aan RL. Deze zal trachten de Opdrachtgever zoveel mogelijk tegemoet te komen, echter, RL behoudt altijd het recht om toch op het afgesproken tijdstip te vertrekken. Indien er extra kosten gemaakt worden doordat de Opdrachtgever niet op tijd aanwezig kan zijn, zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever. 
Inschepen is mogelijk 15 minuten voor aanvang van de vaart.
Indien u te laat bent en online of van te voren heeft betaald is er geen mogelijkheid tot restitutie. Indien u met minder personen komt als gereserveerd is er in principe geen restitutie, uw plaatsen zijn gereserveerd voor u. Het kan bij (hoge uitzondering) voorkomen, dat u met een andere reservering aan 1 tafel zit. Grote groepen kunnen niet altijd aan 1 tafel of aan 1 lange tafel, de ruimte aan boord is beperkt. 

Vaarrichting: 
Bij afhuur: Opdrachtgever kan aangeven welke richting er gevaren dient te worden. Hier zal alleen van afgeweken worden indien door te late afvaart de route niet meer kan worden gevaren of indien door weersomstandigheden en/of stremmingen van bruggen of sluizen of andere redenen dit vereist wordt. De beslissingen van de Kapitein en/of leidinggevende dienen onverwijld te worden opgevolgd en te worden gerespecteerd
Indien vanwege ijsgang of extreme waterstanden op De Linge niet gevaren kan worden, zal het evenement voor de wal plaatsvinden. Hiervoor wordt 50% van de vaarprijs/scheepshuur in mindering gebracht.
Bij rondvaarten: Passagiers kunnen bij reguliere rondvaarten niet de vaarrichting aangeven. De kapitein beslist aan de hand van de lengte van de rondvaart, de waterstand en het tijdstip van de vaart in welke richting er gevaren wordt. De kapitein behoudt zich het recht voor de vaarroute te wijzigen cq te annuleren wanneer weersomstandigheden en/of stremmingen van bruggen of sluizen of andere redenen dit vereisen. De beslissingen van de Kapitein en/of leidinggevende dienen onverwijld te worden opgevolgd en te worden gerespecteerd.
Indeling per schip:
Bij groepen/touroperators behoudt RL zich het recht voor de boeking zelf in te delen op een der passagiersschepen. Opdrachtgever kan een voorkeur uitspreken en RL zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Opdrachtgever kan hier echter nooit aanspraak op maken. U reserveert op datum en tijdstip en niet op naam van het schip. 
Bij afhuur reserveert u op naam van het schip. RL zal contact opnemen met Opdrachtgever indien hiervan om wat voor reden dan ook zal worden afgeweken. 
 
Vaarschema/vaarkalender:
De vaarkalender is een (voorlopig) schema van de vaarten die op dat moment ingepland staan. Dit schema wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld. Echter bij gebrek aan belangstelling kunnen vaarten worden samengevoegd of worden geannuleerd. Wij adviseren u ivm last-minute wijzigingen de afvaarttijd te checken. Indien een vaart uitvalt, zijn wij niet gehouden tot enige compensatie.
Rolstoelen/slecht ter been:
Alle benedensalons van de schepen zijn rolstoel toegankelijk. De bovensalons zijn alleen met een trap bereikbaar. Bij één van de schepen zit bij de entree een 3-tal treden die op aanvraag overbrugd kunnen worden met een mindervalidelift. Het is belangrijk het aantal rolstoelen of mensen die slecht ter been zijn bij de reservering duidelijk aan te geven, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij bijv. het indekken en het in– en ontschepen (tot maximaal 24 uur voor vertrek kunt u dit nog doorgeven).  Indien dit aantal niet correct is doorgegeven door de Opdrachtgever behoudt RL zich het recht voor deze personen de toegang te ontzeggen indien daarvoor een geldige reden geldt.
Klachten: 
Indien de Opdrachtgever van mening is dat RL op enigerlei wijze in gebreke is gebleven of niet geheel heeft gehandeld volgens vooraf contractueel vastgelegde afspraken, kan een klacht alleen dan worden gehonoreerd, indien deze tijdens het verblijf aan boord wordt gemeld bij de gastheer/gastvrouw en deze klacht schriftelijk wordt vastgelegd door de gastheer/vrouw. Alleen indien u een gegronde reden heeft voor uw klacht zal deze in behandeling worden genomen. RL is niet gehouden tot enige restitutie indien de vaart/reservering/evenement niet aan de verwachtingen voldoet.
Overmacht:
Wanneer RL door overmacht in de ruimste zin des woord uw evenement niet kan verzorgen, zal er indien mogelijk vervangende diensten en/of schepen ingezet worden. Een keuze van RL kan ook zijn dat per direct de aanbetalingen op het evenement aan u geretourneerd worden. Bovendien zullen wij desgewenst alle moeite doen om een ander schip voor u te organiseren. Doch RL is op geen enkele wijze tot enige schadevergoeding verplicht.
Versiering: 
Tijdens vaarten is het gebruik van confetti en rijst (of gelijkwaardig) niet toegestaan. Versiering van het schip is beperkt mogelijk en dan alleen na overleg met RL. Gebruik van punaises, spijkers of gelijkwaardig is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om het meubilair te verschuiven/verplaatsen zonder overleg met en toestemming van RL.
Muziek en/of entertainment:
Muziek en/of entertainment is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van RL tijdens afhuur van een der schepen. Entertainment komt alsmede het verzorgen van eventueel benodigde vergunningen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Personen welke aan boord het entertainment verzorgen worden door RL beschouwd als gasten van Opdrachtgever.
Schade:
Alle schade toegebracht aan interieur ed van een der partyschepen is voor rekening van de Opdrachtgever. RL is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel. RL, haar medewerkers en uitvoerders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaat, in verband met of ten gevolge van uitvoering van het evenement.
Kinderen: 
Om de veiligheid van kinderen aan boord te kunnen waarborgen, is het betreden van de buitendekken slechts toegestaan onder begeleiding. RL kan op verzoek (vooraf aan te geven) zwemvesten leveren. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/begeleiders.
Huisdieren: 
Honden en andere huisdieren worden in de salons niet toegelaten. Eventueel kunnen zij aangelijnd op het achterdek verblijven. Uitzondering wordt gemaakt voor een officiële hulphond.
Catering: 
Zelf meegebrachte etens– en drinkwaren mogen aan boord niet genuttigd worden. 
Voor RL geldt de Binnenvaartregeling, aanwijzingen van de kapitein en gastheer/vrouw dienen door alle opvarenden ten alle tijden te worden opgevolgd!
(*) m.u.v. individuele particuliere reserveringen