ALGEMENE VOORWAARDEN PASSAGIERSSCHEPEN Van Rederij Leerdam, hieronder te noemen RL, voor Touroperators, hieronder te noemen TO
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, waarvan deel uitmaken de personen vervoerscondities CBRB/VNPR en de Uniforme Voorwaarden Horeca. Betaling dient bij inschepen contant te worden voldaan door de chauffeur, tenzij van tevoren anders overeengekomen.
Annulering van de gehele reservering: Tot 4 weken voor de reservering zonder kosten, binnen 4 weken voor de reservering tot 48 uur voor vertrek 50% van de reissom en binnen 48 uur voor de reservering de algehele reissom. Eén en ander echter in overleg.
Aantal personen: Op basis van het door de TO gereserveerde aantal personen wordt een der schepen geboekt. Tot 24 uur voor de afvaarttijd kan het aantal personen nog worden gewijzigd. Bij het verschijnen van meerdere personen dan het opgegeven aantal, worden deze in rekening gebracht. Echter, het is niet gegarandeerd dat het arrangement (alles wat geboekt is naast de kale rondvaartprijs) ook voor die personen aanwezig zal zijn. Dit zal vallen onder de verantwoordelijkheid van de TO. Indien er bij afvaart minder personen aanwezig zijn dan gereserveerd, zal de prijs voor de kale rondvaart niet in rekening worden gebracht. De prijs voor het arrangement zal echter wel voor deze personen berekend worden.
Varen: In de bevestiging die de TO van RL ontvangt, staat de betreffende inscheep– en afvaartijd vermeld. De TO wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de TO door onverwachte omstandigheden niet op het betreffende tijdstip aanwezig kan zijn, dient hij dit per omgaande te melden aan RL. Deze zal trachten de TO zoveel mogelijk tegemoet te komen, echter, zij behoudt altijd het recht om toch op het afgesproken tijdstip te vertrekken. -De kapitein behoudt zich het recht voor de vaarroute te wijzigen cq te annuleren wanneer weersomstandigheden en of stremmingen van bruggen of sluizen of andere redenen dit vereisen. -Alle schade toegebracht aan interieur ed van een der passagiersschepen is voor rekening van de TO. RL is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel. -RL behoudt zich het recht voor de boeking zelf in te delen op een der passagiersschepen. TO kan een voorkeur uitspreken en RL zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden. TO kan hier echter nooit aanspraak op maken.  
Rolstoelen:
Alle rondvaartarrangementen zijn rolstoel toegankelijk. Wel is het belangrijk het aantal rolstoelen van tevoren duidelijk aan te geven, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij bijv. het indekken en in– en ontschepen (tot maximaal 24 uur voor vertrek). Indien dit aantal niet correct is doorgegeven door de GV behoudt RL zich het recht voor deze personen de toegang te ontzeggen indien daarvoor een geldige reden geldt.
Klachten: 
Indien de opdrachtgever van mening is dat RL op enigerlei wijze in gebreke is gebleven of niet geheel heeft gehandeld volgens vooraf contractueel vastgelegde afspraken, kan een klacht alleen dan worden gehonoreerd, indien deze tijdens het verblijf aan boord wordt gemeld bij de gastheer/gastvrouw en deze klacht wordt genoteerd door de gastheer/vrouw.
Versiering: 
Tijdens partijen is het gebruik van confetti en rijst (of gelijkwaardig) niet toegestaan. Versiering van het schip is beperkt mogelijk en dan alleen na overleg met RL. Schade: Alle schade toegebracht aan interieur ed van een der partyschepen is voor rekening van de PO. RL is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel. 
Kinderen: 
Om de veiligheid van kinderen aan boord te kunnen waarborgen, is het betreden van de buitendekken slechts toegestaan onder begeleiding. RL kan op verzoek (vooraf aan te geven) zwemvesten leveren.   
Huisdieren: 
Honden en andere huisdieren worden in de salons niet toegelaten. Eventueel kunnen zij aangelijnd op het achterdek verblijven.
Catering: 
Zelf meegebrachte etens– en drinkwaren mogen aan boord niet genuttigd worden. 
Aanwijzingen van de kapitein en gastheer/vrouw dienen door alle opvarenden ten alle tijden worden opgevolgd!