Algemene Voorwaarden Passagiersschepen Van Rederij Leerdam, hieronder te noemen RL, voor particuliere opdrachtgevers, hieronder te noemen PO Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, waarvan deel uitmaken de personen vervoerscondities CBRB/VNPR en de Uniforme Voorwaarden Horeca (hieronder verkort weergegeven). Reservering: Reservering van een der passagiersschepen is geldig op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft gereserveerd. Hierna volgt een bevestiging van RL en een eerste aanbetaling is noodzakelijk om de reservering te behouden(zie hieronder 1e termijn). Dat wil zeggen dat bij annulering dit bedrag niet zondermeer wordt terugbetaald. Om deze kosten te dekken adviseren wij de PO aan ten alle tijden een annuleringsvoorziening bij RL of bij uw eigen assurantierelatie af te sluiten. De betalingen dienen te geschieden in 2 termijnen: Direct na uw boeking ontvangt de PO een bevestiging van RL met daarbij een prijsoverzicht met het geschatte totaalbedrag. Genoemde prijzen zijn inclusief btw, evt drukfouten cq prijswijzigingen voorbehouden en exclusief evt periodieke brandstoftoeslagen bij stijgende brandstofprijzen. • 1e termijn: Hiervan wordt 50% met als minimum de vaarprijs/scheepshuur in rekening gebracht middels een factuur. Dit bedrag dient binnen 8 dagen te zijn voldaan. Indien niet is voldaan aan de gestelde betalingstermijn, behoudt RL zich het recht voor de reservering als vervallen te beschouwen. • 2e termijn: binnen 1 week na de party ontvangt de PO van ons de factuur met daarop het resterende bedrag. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Mocht RL door overmacht het evenement niet kunnen verzorgen, dan zullen alle betalingen geretourneerd worden. Desgewenst zal RL indien mogelijk zorgdragen voor een andere locatie of schip. RL is niet verplicht tot enige schadevergoeding over te gaan. Annulering: Bij annulering tot 8 weken voor de party – Eerste aanbetaling, met als minimum de vaarprijs/scheepshuur; Bij annulering tot 4 weken voor de party – 75% van de totale reissom; Bij annulering binnen 4 weken voor de party – 90% van de totale reissom. Aantal personen: Bij reservering geeft de PO een totaal aantal gasten op (inclusief de PO en evt entertainers). Dit aantal mag tot 4 werkdagen voor de partydatum met 10% van het van tevoren opgegeven aantal afwijken, zonder extra bijkomende reserveringskosten. Indien het uiteindelijke aantal gasten meer dan 10% afwijkt van het aanvankelijk gereserveerde aantal, zal het verschil vallen onder onze annuleringskosten (zie hierboven). Bij het verschijnen van meerdere gasten dan het opgegeven aantal, worden deze in rekening gebracht. Binnen 4 dagen voor de partydatum kan het aantal personen alleen nog maar naar boven worden gewijzigd. Het totale aantal mag niet hoger zijn dan het aantal toegestane gasten aan boord van het betreffende schip. Varen: -De afhuurtijd van het schip staat vermeld op de bevestiging. De gasten, inclusief de PO worden geacht zich hieraan te houden en zich niet eerder dan de inscheeptijd of later dan de tijd van ontscheping aan boord te bevinden (tenzij in overleg van tevoren anders is afgesproken met RL). -De afvaart vindt alleen dan plaats na overleg van de gastvrouw/gastheer met de PO of de door hem/haar aangestelde verantwoordelijke. -De kapitein behoudt zich het recht voor de vaarroute te wijzigen cq te annuleren wanneer weersomstandigheden en of stremmingen van bruggen of sluizen dit vereisen. -Indien vanwege ijsgang of extreme waterstanden op De Linge niet gevaren kan worden, zal het evenement voor de wal plaatsvinden. Hiervoor wordt 50% van de vaarprijs/scheepshuur in mindering gebracht. Klachten: Indien de PO van mening is dat RL op enigerlei wijze in gebreke is gebleven of niet geheel heeft gehandeld volgens vooraf contractueel vastgelegde afspraken, kan een klacht alleen dan worden gehonoreerd, indien deze tijdens het verblijf aan boord wordt gemeld bij de gastheer/gastvrouw. Versiering: Tijdens partijen is het gebruik van confetti en rijst niet toegestaan. Versiering van het schip is beperkt mogelijk en dan alleen na overleg met RL. Schade: Alle schade toegebracht aan interieur ed van een der partyschepen is voor rekening van de PO. RL is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel. Kinderen: Om de veiligheid van kinderen aan boord te kunnen waarborgen, is het betreden van de buitendekken slechts toegestaan onder begeleiding. RL kan op verzoek (vooraf aan te geven) zwemvesten leveren. Huisdieren: Honden en andere huisdieren worden in de salons niet toegelaten. Eventueel kunnen zij aangelijnd op het achterdek verblijven. Catering: Zelf meegebrachte etens– en drinkwaren mogen aan boord niet genuttigd worden. Aanwijzingen van de kapitein en gastheer/vrouw dienen door alle opvarenden ten alle tijden te worden opgevolgd!